เมืองพระนคร (Angkor)

เมืองพระนคร หรือแองกอร์ (Angkor) คือหลักฐานสำคัญที่แสดงถึงความยิ่งใหญ่และรุ่งเรืองของอาณาจักรเขมรในอดีต ทั้งยังสะท้อนภูมิปัญญาอันชาญฉลาดทางสถาปัตยกรรม และประติมากรรมของบรรพชนขอมโบราณ ประวัติศาสตร์ของหมู่ปราสาทเมืองพระนครได้เริ่มต้นขึ้นหลังพระเจ้าชัยวรมัน ที่ 2 (ครองราชย์ พ.ศ.1345-1378) ประกาศแยกแผ่นดินเป็นอิสระจากชวา และราชวงศ์ต่อมาได้สร้างราชธานีขึ้นที่หริหราลัย ตอนเหนือของโตนเลสาป หลังจากนั้นพระเจ้ายโศวรมัน ที่ 1 (ครองราชย์ค.ศ.1432-1453) ได้มีพระราชดำริย้ายเมืองหลวงมาอยู่ที่ยโสธรปุระหรือเรียกกันภายหลังว่า “เมืองพระนคร” ถือเป็นยุคที่สร้างปราสาทร้อยแห่ง ในเวลาต่อมาเมื่อถึงรัชสมัยของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 (ครองราชย์ พ.ศ.1656 – ราว พ.ศ.1693) นครวัดอันยิ่งใหญ่ได้ถือกำเนิดขึ้น ภายหลังเมื่อพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ขึ้นครองราชย์ (พ.ศ.1724 – 1761) โปรดเกล้าฯ ให้ย้ายเมืองหลวง ไปยังนครธมและยังได้สร้างปราสาทเพิ่มขึ้นอีกหลายแห่ง เช่น ปราสาทบายน ปราสาทตาพรม เป็นต้น
ที่ตั้ง
ตั้งอยู่ในเมืองพระนคร จังหวัดเสียมราฐ (เสียมเรียบ) ห่างจากกรุงพนมเปญไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ 310 กิโลเมตร

ความสำคัญและลักษณะทางสถาปัตยกรรม
เมืองพระนคร เป็นกลุ่มโบราณสถานที่สำคัญมากที่สุดแห่งหนึ่งในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศกัมพูชา อุทยานโบราณสถานเมืองพระนครมีพื้นที่กว้างใหญ่กว่า 400 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ป่าและปราสาทหิน ประมาณว่าในเขตอุทยานโบราณสถานมีเทวลัยและ ปราสาทหินมากกว่า 100 แห่ง โบราณสถานที่สำคัญ เช่น นครวัดหรือปราสาทนครวัด นครธมหรือปราสาทนครธม ปราสาทบายน ปราสาทบาปวน อาณาจักรเขมรมีความเชื่อตามศาสนาฮินดู โหราศาสตร์ และการบวงสรวงพระเจ้าและเทวราชาของตน ฉะนั้นสถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้างของเขมรตั้งอยู่บนพื้นฐานของระบบอย่างหนึ่งโดยแนวเขตแดน แกน และตัวแปรทางสถาปัตยกรรมอื่น ๆ มีหน่วยวัดหรือขนาดโดยขึ้นอยู่กับขนาดของวัตถุและมีการแบ่งส่วนประกอบออกเป็นส่วน ๆ ตามตรรกะ โดยแต่ละส่วนจะสามารถวัดขนาดได้จากสิ่งปลูกสร้างทั้งหลัง สิ่งปลูกสร้างเหล่านี้แฝงไปด้วยแนวความคิดเกี่ยวกับศาสนา การบวงสรวง ปฏิทินและจักรวาลวิทยาด้วย โบราณสถานที่สำคัญในเมืองพระนครประกอบด้วย

ปราสาทนครวัด (Angkor Wat) เป็นศาสนสถานสร้างในรัชสมัยของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 โดยเป็นศาสนสถานประจำของพระองค์ ตัวเทวสถานได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี จนเป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่สำคัญเพียงแห่งเดียวที่เหลือรอดมาจนถึงปัจจุบัน เดิมนครวัดเป็นเทวสถานของศาสนาฮินดู ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อถวายพระวิษณุ ชื่อเดิมคือปราสาทวิษณุโลก หมายถึง “เทวลัยของพระวิษณุ” ก่อนจะเปลี่ยนเป็นศาสนาพุทธ นครวัดเป็นสิ่งก่อสร้างทางศาสนาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของโลก มีขนาดใหญ่มากถึง 200,000 ตารางเมตร ตัวปราสาทสูง 60 เมตร ยาว 100 เมตร และกว้าง 80 เมตร มีแผนผังที่ถือว่าเป็นวิวัฒนาการขั้นสุดยอดของปราสาทขอม มีปราสาท 5 หลังตั้งอยู่บนฐานสูงตามคติของศูนย์กลางจักรวาล มีคูน้ำล้อม รอบแทนทะเลสีทันดร (มหาสมุทรบนสวรรค์) ใช้เวลาสร้างร่วม 100 ปี ด้านกำแพงชั้นนอกรอบปราสาท มีความยาว 800 เมตร มีภาพแกะสลักหินเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 และเรื่องราวจากวรรณคดี และรูปแกะสลักนางอัปสรหรือเทพธิดาอีกถึง 1,635 รูป เป็นภาพแกะสลักนูนต่ำ ลักษณะเทพธิดาเหล่านี้คือ เท้าติดพื้น มองไปด้านหน้า อากัปกิริยาอ่อนช้อยยวนตา เสื้อผ้าอาภรณ์และเครื่องประดับแต่ละรูปแทบจะไม่ซ้ำกันเลย ปราสาทนครวัดถือเป็นที่สุดของสถาปัตยกรรมเขมรสมัยคลาสสิกรุ่งเรือง และได้กลายเป็นสัญลักษณ์ประจำชาติโดยปรากฏในธงชาติของประเทศกัมพูชา

ปราสาทนครธม (Angkor Thom) นครธมเป็นเมืองหลวงแห่งสุดท้ายและเป็นเมืองที่เข้มแข็งที่สุดของอาณาจักรขอม มีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่ 9 ตารางกิโลเมตร อยู่ทางทิศเหนือของนครวัด จุดเด่นที่สุดคือทางเข้าด้านใต้ ที่มีลักษณะเป็นหน้าเทวพักตร์ 4 ด้าน ก่อนจะเข้าสู่บริเวณนี้ จะเป็นแถวของยักษ์ (อสูร) ทางด้านขวา และเทวดาทางด้านซ้าย เรียงรายแบกพญานาคอยู่ 2 สะพาน เมื่อเข้าสู่ใจกลางนครธมเป็นปราสาทหลักของพระเจ้าชัยวรมันเรียกว่า“ปราสาทบายน”

ปราสาทบายน (Bayon) ปราสาทบายนประกอบด้วยองค์ปราสาทตั้งอยู่บนฐานซ้อนสามชั้น สมมุติให้เป็นทิพยสถานของเทพเจ้าบนยอดเขาพระสุเมร ด้วยปรางค์จัตุรมุข สลักป็นรูปพระพักตร์ของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร มี 216 หน้า รวม 54 ปรางศ์ หันพระพักตร์ออกไปทั้งสี่ทิศ เพื่อสอดส่องดูแลทุกข์สุขของเหล่าพสกนิกรให้อยู่เย็นเป็นสุข รอยยิ้มบนพระพักตร์พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรร เรียกว่า “ยิ้มแบบบายน”

การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
เมืองพระนคร ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกด้านวัฒนธรรม ภายใต้ชื่อ “พระนคร” เมื่อปี พ.ศ. 2535 หลังจากสงครามกลางเมืองในเขมรยุติแล้ว องค์การยูเนสโกได้เข้ามาช่วยบูรณะฟื้นฟูปราสาทและได้จัดตั้งโครงการอย่างกว้างขวาง เพื่อป้องกันสถานที่และบริเวณโดยรอบ เมืองพระนครได้ถูกรับเลือกเป็นมรดกโลกโดยมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกด้านวัฒนธรรมจำนวน 4 ข้อ คือ
(i) เป็นตัวแทนในการแสดงผลงานชิ้นเอกที่จัดทำขึ้นด้วยการสร้างสรรค์อันชาญฉลาดของมนุษย์
(ii) เป็นสิ่งที่มีอิทธิพลยิ่ง ผลักดันให้เกิดการพัฒนาสืบต่อมาในด้านการออกแบบทางสถาปัตยกรรม อนุสรณ์สถาน ประติมากรรม สวน และภูมิทัศน์ ตลอดจนการพัฒนาศิลปกรรมที่เกี่ยวข้อง หรือการพัฒนาการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ ซึ่งได้เกิดขึ้นในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง หรือบนพื้นที่ใดๆ ของโลกซึ่งทรงไว้ซึ่งวัฒนธรรม
(iii) เป็นสิ่งที่ยืนยันถึงหลักฐานของวัฒนธรรมหรืออารยธรรมที่ปรากฏให้เห็นอยู่ในปัจจุบันหรือว่าที่สาบสูญไปแล้ว
(iv) เป็นตัวอย่างอันโดดเด่นของประเภทของสิ่งก่อสร้างอันเป็นตัวแทนของการพัฒนาทางด้านวัฒนธรรม สังคม ศิลปกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อุตสาหกรรม ในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ

Saint Petersburg

เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก (Saint Petersburg) เป็นเมืองท่าทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของรัสเซีย ตั้งอยู่ปากแม่น้ำเนวา ริมอ่าวฟินแลนด์ในทะเลบอลติก สร้างโดยพระเจ้าซาร์ปีเตอร์มหาราช เรียกได้ว่าเป็นจุดศูนย์กลางแห่งความเจริญที่เก่าแก่ที่สุดรวมไปถึงด้าน นโยบายการเมืองและเศรษฐกิจที่มีบทบาทและความสำคัญในหน้าที่ประวัติศาสตร์ สมัยที่เคยเรืองอำนาจในยุโรปจนถูกขนานนามว่า “หน้าต่างของยุโรป”

Melissani Cave, Kefalonia

Melissani Cave เป็นถ้ำที่ตั้งอยู่บนเกาะ Kefalonia ประเทศกรีซ ถ้ำแห่งนี้ได้สำรวจพบในปี 1951 มีการขุดพบวัตถุโบราณหลายชิ้นด้วยกัน ภายในถ้ำมีทะเลสาบน้ำกร่อยอยู่เข้าไปลึกกว่า 500 เมตรจากทะเล เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมอีกที่หนึ่ง นักท่องเที่ยวจะล่องเรือไปตามเส้นทางเพื่อชมธรรมชาติที่สวยงามของน้ำที่ใสราวกับกระจก ตามตำนานเทพเจ้ากรีกโบราณ เหล่านางไม้ที่อาศัยอยู่ในถ้ำที่งดงามนี้จะล่อลวงคนด้วยความงามของพวกเขา และถ้ำนี้ก็ได้ล่อลวงนักดำน้ำหลายคนในหลงเข้าไปในโลกที่เต็มไปด้วยความงามของธรรมชาติ

Ruby Falls, Chattanooga, Tennessee

น้ำตก Ruby เป็น 145 ฟุต น้ำตก ใต้ดิน สูง ตั้งอยู่ภายใน วิวภูเขา ใกล้กับ ชัตตานู ในประเทศสหรัฐอเมริกา

น้ำตก Ruby ถ้ำซึ่งแตกต่างจาก Lookout ถ้ำภูเขาไม่มีช่องเปิดธรรมชาติและไม่สามารถเข้ามาจนถึงศตวรรษที่ 20 จึงไม่ได้มีสิ่งประดิษฐ์ต่างๆที่มักจะเกี่ยวข้องกับถ้ำในทิศตะวันออกของสหรัฐฯ ในปี 1905 ทางเข้าตามธรรมชาติที่จะระวังถ้ำภูเขาถูกปิดในระหว่างการก่อสร้างอุโมงค์รถไฟ ในปี ค.ศ. 1920 นักเคมีและผู้ที่ชื่นชอบการตั้งชื่อถ้ำสิงห์แลมเบิร์คิดว่าเขาอาจจะเปิดอีกครั้งในถ้ำเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและรูปแบบที่ บริษัท จะทำเช่นนั้น เขาวางแผนที่จะทำให้การเปิดเพิ่มเติมขึ้นไปบนภูเขากว่าเดิมเปิดและการขนส่งนักท่องเที่ยวไปยังถ้ำผ่านทางลิฟท์ ในการนี้ บริษัท ของเขาซื้อที่ดินบนด้านข้างของภูเขาระวังข้างต้นระวังถ้ำภูเขาและในปี 1928 เริ่มที่จะเจาะลึกถึงหินปูน ในการทำเช่นนั้นพวกเขาค้นพบทางเดินเล็ก ๆ ประมาณ 18 นิ้วสูงและสี่ฟุตกว้าง การสำรวจนี้เปิดแลมเบิร์ค้นพบที่ซ่อนอยู่เดิมน้ำตก Ruby ถ้ำและน้ำตก

ในการเดินทางต่อไปของเขาเพื่อเข้าชมถ้ำแลมเบิร์ภรรยาของเขาเอาทับทิมและบอกเธอว่าเขาจะตั้งชื่อน้ำตกหลังจากที่เธอ ในปี 1954 ทางเดินรอบอ่างถูกตัดเพื่อให้นักท่องเที่ยวมีมุมมองที่ดีขึ้นของน้ำตก

The Mingus Mill, Blue Ridge Mountains

The Mingus Mill, Blue Ridge Mountains นอร์ท แคโรไลนา สหรัฐอเมริกา

เป็น ประวัติศาสตร์ และการใช้งาน อยู่ เพียงระยะสั้น ที่ผ่านมา ศูนย์ Oconaluftee คนที่เข้ามา ใน มหาราช อุทยานแห่งชาติ ทั้งสอง โรงงาน ของตัวเอง และที่ดิน โดยรอบ โรงสี ที่มีความสวยงาม โรงงาน คือการหยุด ที่นิยมสำหรับ คนที่เดินทาง ผ่านสวนสาธารณะ และ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สำหรับช่างภาพ โรงงาน ตั้งอยู่ ห่างจาก ทางหลวงหมายเลข 441 ( ถนน Newfound Gap ) มี พื้นที่ จอดรถขนาดใหญ่ และ ห้องน้ำ เป็นและ Mingus มิลล์ เป็นเพียง เดินไปไม่ไกล ลง เส้นทาง จากลานจอดรถ ที่

Mingus ประวัติโรงสี

ครอบครัว Mingus ย้ายเข้ามาอยู่ Oconaluftee วัลเลย์ในช่วงปลายยุค 1700 นักประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่คิดว่าโรงสีที่มีอยู่ที่คุณสามารถเยี่ยมชมในวันนี้เป็นโรงงานที่สองในเว็บไซต์นี้ โรงงานปัจจุบันเสร็จสมบูรณ์ในปี 1886 และเป็นหนึ่งในโรงงานที่ทันสมัยที่สุดในเทือกเขา Smoky เนื่องจากมันใช้การออกแบบกังหันเหล็ก ไซออนโทมัสในช่วงต้น ไซออนโทมัสต้นเครื่องในโรงงาน Mingus มิลล์ได้รับการออกแบบและสร้างโดยไซออนโทมัสก่อนเป็นเด็กฝึกงานในโรงงานและชนพื้นเมืองของเวอร์จิเนีย ในช่วงต้นสร้างสร้างโรงงานใน 3 เดือนที่ค่าใช้จ่ายรวมของ $ 600.00 ในปี 1968 กรมอุทยานฯ อย่างเต็มที่บูรณะ Mingus มิลล์ มิลล์ที่ใหญ่ที่สุดในเทือกเขา Smoky และทำหน้าที่มากกว่า 200 ครอบครัว บางส่วนของครอบครัวจะนำข้าวโพดและข้าวสาลีของพวกเขามานานกว่า 15 ไมล์จะมีมันพื้นในโรงงาน วันเสาร์เป็นวันประเพณีที่โรงสีและโรงสีที่ถูกใช้งานมากกับคนที่นำข้าวสาลีและข้าวโพดของพวกเขาจะเป็นพื้นดินและอื่น ๆ ที่จะมาถึงโรงสีที่จะซื้อหรือแลกเปลี่ยนสำหรับข้าวสาลีและข้าวโพด ลูกค้ามีข้าวโพดหรือข้าวสาลีพื้นดินของพวกเขาต้องจ่ายค่าผ่านทางโรงสีประมาณ 1/8 ของข้าว ลูกค้าฝากข้าวลงในช่องเก็บค่าผ่านทาง มิลเลอร์ก็จะเก็บไว้หรือขายให้ลูกค้ารายอื่น ๆ ไม่เพียง แต่ Mingus มิลล์ให้บริการโม่ แต่พื้นโรงงานและพื้นที่หญ้ารอบ ๆ โรงงานทำหน้าที่เป็นพื้นที่หลักของการค้าและกิจกรรมทางสังคม คนจะมารวมตัวกันและพูดคุยแบ่งปันเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวของพวกเขาและ “พฤติกรรมที่” ของพื้นที่ นอกจากนี้ลูกค้ายังมักจะหลงข้อเสนอแลกเปลี่ยนการแลกเปลี่ยนสินค้าสำหรับสินค้าหรือสินค้าสำหรับการให้บริการ พื้นบ้านภูเขาหลายคนไม่ได้มีเงินสดและทำให้ธนาณัติเป็นสกุลเงินทั่วไปในชีวิตชนบทภูเขา

Cano Crystales

เป็นแม่น้ำ โคลัมเบีย ซึ่งตั้งอยู่ใน เซียร์รา เดอลา Macarena ใน เขตเทศบาล ที่มีชื่อเดียวกัน ใน แผนกของ Meta มันได้รับการ เรียกว่า ” แม่น้ำ ของห้า สี “, ” รุ้ง ละลาย ” หรือแม้แต่ ” แม่น้ำ ที่สวยที่สุด ในโลก” เพราะใน พืช พื้นหลัง น้ำ ของ สีที่แตกต่าง ซึ่งผลิต ความรู้สึกของการ ทำซ้ำ หันหน้าไปทาง แม่น้ำ ห้า สี : สีแดง, สีเหลือง, สี เขียว, สีฟ้า และสีดำ ส่วนใหญ่

เป็นแม่น้ำที่มีความยาวสั้นกว่าและกว้างCaño Cristales ไม่ถึง 100 กิโลเมตรและยาวเกินกว่า 20 เมตรกว้าง มันเป็นความสำเร็จของแก่งน้ำตก correones และ pocetas ที่มีน้ำไหลออกมาจากทางตอนใต้ของ Serrania เดอลา Macarena ที่เกิดของเขาตั้งอยู่ด้านหลังของ tepuyes ที่เก่าแก่ที่สุดของเทือกเขาในที่ราบสูงพื้นที่ขรุขระที่ จำนวนมากยังคงภาพเขียนถ้ำสำรวจ น้ำเหล่านี้มีความบริสุทธิ์เช่นที่ช่วยให้คุณเห็นด้านล่างและทุกมายากลรอบนี้แม่น้ำที่สวยงาม, ทำงานต่อ Guayabero แม่น้ำยก brazuelos ผ่าน savannas หินนับไม่ถ้วนของเซียร่า ท่อโดยไม่ต้องจบลงสีลักษณะของพวกเขาเหล่านี้ได้รับการสูญหายในหมู่บ้านลา Cachivera ถึงถนนรอยัลวันนี้ในระยะ road- ผ่านมัน เป็นเตียงหินCaño Cristales เพียงฝนรุนแรงปานกลางเพื่อให้ปริมาณการเติบโตในทางที่น่าประทับใจและให้เดินทางโดดเดี่ยวบนชายฝั่งของ; แต่แม่น้ำมีแนวโน้มที่จะลดลงอย่างรวดเร็ว ในช่วงฤดูร้อนน้ำจะแห้งแล้วพืชสีแดงได้รับโอกาสที่จะคูณ ของ Serrania เดอลา Macarena ลงลำธารหลายท่ออินเดีย, ท่อและท่อ Yarumales Canoas แต่Caño Cristales แม่น้ำในห้าสีที่ได้รับการเรียกว่า ‘ที่สวยที่สุดในโลก’ แม้มันจะถูกเรียกว่า “แม่น้ำที่หนีออกมาจากสวรรค์” โดยแอนเดรส Hurtado, นักท่องเที่ยวชาวโคลอมเบียที่ได้ทำให้เป็นที่รู้จักไปยังดาวเคราะห์ที่ยอดเยี่ยมของเรา สีเหลือง, สีฟ้า, สีเขียว, สีดำและสีแดงเป็นห้าสีอุกอาจซึ่งมีการอธิบายโดยการปรากฏตัวของสาหร่ายสีที่แตกต่างที่ทำให้ท่อนี้ไม่น่าแปลกใจที่มองเห็น กวีเรียกเขาว่า “รุ้งละลายหายไป” มันควรจะอธิบายว่าในป่าที่เรียกว่าท่อลงในแม่น้ำที่มีความยาวและความกว้างสั้นเมื่อเทียบกับยักษ์ใหญ่เช่น Amazon, Guaviare, Caqueta และ Putumayo

Chichen Itza

Chichen Itza เป็นเมืองก่อน Columbian ขนาดใหญ่ที่สร้างโดยคนมายาของยุคเทอร์คลาสสิก โบราณสถานตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองTinúmรัฐยูคาทานเม็กซิโก.

Chichen Itza เป็นจุดโฟกัสที่สำคัญในภาคเหนือมายา Lowlands จากสายคลาสสิก (ค. ศ 600-900) ผ่านสถานีคลาสสิก (ค. ศ 800-900) และเข้าไปในส่วนแรกของรอบระยะเวลา Postclassic นี้ (c. 900 -1200) เว็บไซต์ที่จัดแสดงนิทรรศการความหลากหลายของรูปแบบสถาปัตยกรรมที่ชวนให้นึกถึงรูปแบบที่เห็นในภาคกลางของเม็กซิโกและของ Puuc และ Chenes รูปแบบของที่ราบลุ่มภาคเหนือมายา การปรากฏตัวของรูปแบบเม็กซิกันกลางเคยคิดว่าจะได้รับเป็นตัวแทนของการย้ายถิ่นโดยตรงหรือแม้กระทั่งการพิชิตจากภาคกลางของเม็กซิโก แต่การตีความร่วมสมัยมากที่สุดดูการปรากฏตัวของเหล่านี้รูปแบบที่ไม่ใช่ยามากขึ้นเป็นผลมาจากการแพร่กระจายทางวัฒนธรรม  Chichen Itza เป็นหนึ่งในเมืองที่ใหญ่ที่สุดมายาและมันก็เป็นโอกาสที่จะได้เป็นหนึ่งในเมืองที่ยิ่งใหญ่ในตำนานหรือ Tollans อ้างถึงในวรรณคดี Mesoamerican ภายหลัง เมืองอาจจะมีประชากรที่มีความหลากหลายมากที่สุดในโลกมายา ปัจจัยที่อาจมีส่วนร่วมในความหลากหลายของรูปแบบสถาปัตยกรรมที่เว็บไซต์

Socrota Island

เรา ครอบคลุม สถานที่ otherwordly บางอย่างก่อน (ดู ตัวอย่างเช่น โบลิเวีย Salt Lake หรือ โครงสร้าง Richat ) แต่ เกาะ นี้ก็ พัดออก ความคิด ใด ๆ เกี่ยวกับ สิ่งที่ถือว่าเป็น “ปกติ ” สำหรับแนวนอน บนโลก

ลองนึกภาพ การตื่นขึ้นมา บนเกาะ Socotra และ การดีมอง รอบ ๆ ตัวคุณ ( สมมติว่า เพื่อนของคุณ ดึง เล่นตลก กับคุณและ ส่ง คุณ มีและ ยังช่วยให้ คิดว่า คุณไม่ได้มี อาการเมาค้าง ใด ๆ จากการละเมิด ของสาร ใด ๆ ) หลังจาก Yelp เชื่อ ที่คุณ ต้องการ จะมีแนวโน้มที่ จะคิดว่าคุณ กำลังจะถูกส่ง ไปยังดาวเคราะห์ อื่น – หรือ เดินทางไปยัง ยุคของ ประวัติศาสตร์โลก อีก ที่สองจะ ได้ใกล้ชิดกับ ความจริง ที่เกาะ นี้ซึ่งเป็น ส่วนหนึ่งของกลุ่ม 4 เกาะ ได้ รับการแยก ทางภูมิศาสตร์ จากแอฟริกา แผ่นดินใหญ่ ในช่วง 6 หรือ 7 ล้านปี เช่นเดียวกับ หมู่เกาะ กาลาปาโกส เกาะแห่งนี้ จะ เต็มไปด้วย 700 สายพันธุ์ ที่หายากมาก ของพืชและสัตว์ เต็ม 1/3 ซึ่ง เป็นถิ่น นั่นคือ พบว่าไม่มีที่ไหน บนโลก

สภาพภูมิอากาศ ที่รุนแรง ร้อนและแห้ง และ ยัง – ชีวิต พืช ปลูกสร้าง ที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุด มี ซึ่งตั้งอยู่ ในมหาสมุทรอินเดีย 250 กิโลเมตรจาก โซมาเลีย และ เยเมน จาก 340 กม. , หาดทราย กว้าง เพิ่มขึ้นเป็น ที่ราบหินปูน เต็มรูปแบบของ ถ้ำ (บางคน 7 กิโลเมตร ยาว) และภูเขา สูงถึง 1,525 เมตรสูง

ที่มีชื่อเสียง Chtulhu ตำนาน ผู้สร้าง ความตระหนักใน ภูเขา ห้าม เหล่านี้กับ พืช ที่แปลก ใจ ของพวกเขา ( คิด ของการกลายพันธุ์ พืชจาก เขา ” เดอะคัลเลอร์ ออกจากพื้นที่ “) ? เราเกือบจะ ล่อลวงเพื่อ เรียก Socotra อื่น ๆ ” ภูเขา แห่งความโง่เขลา ” – ต้นไม้และ พืช ของ เกาะแห่งนี้ ถูกเก็บรักษา ผ่าน การแยก ทางธรณีวิทยา ยาว บางพันธุ์ ที่มีอายุ 20 ล้าน ปี … เราเริ่มต้นด้วย cinnibaris Dracena หรือ ต้นไม้ เลือด มังกร แหล่งที่มาของ เรซิน ที่มีคุณค่าสำหรับ เคลือบ สีย้อม และ ” รักษาทั้งหมด ” ยา ; ยัง ( คาดการณ์ ) ที่ใช้ใน พิธีกรรมเวทมนตร์ ยุคกลางและ ขลัง

St. Lucia

เซนต์ลูเซีย เป็นประเทศที่เป็นเกาะ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของทะเลแคริบเบียน และติดกับมหาสมุทรแอตแลนติกเซนต์ลูเซียเป็นส่วนหนึ่งของหมู่เกาะเลสเซอร์แอนทิลลีส (Lesser Antilles) โดยอยู่ทางทิศเหนือของประเทศเซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศบาร์เบโดส และทางทิศใต้ของเกาะมาร์ตินีกของฝรั่งเศส ประเทศเซนต์ลูเซียรู้จักในนาม “Helen of the West”

เซนต์ลูเซียเป็นหนึ่งในหมู่เกาะวินด์เวิร์ด (Windward Islands) ได้รับการตั้งชื่อตามนามของนักบุญลูซีแห่งไซราคิวส์ ซึ่งเป็นนักบวชในศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ชาวยุโรปมาเยือนเซนต์ลูเซียครั้งแรกประมาณปี พ.ศ. 2043 มีการทำสนธิสัญญาระหว่างชนพื้นเมืองที่นี่กับฝรั่งเศส ทำให้เซนต์ลูเซียก็ตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสในปี พ.ศ. 2203 ในระหว่างปี พ.ศ. 2206-2210 เซนต์ลูเซียถูกอังกฤษเข้ายึดครอง และต่อมา เกิดสงครามแย่งชิงเซนต์ลูเซียระหว่างอังกฤษกับฝรั่งเศสทั้งหมด 14 ครั้ง จนท้ายที่สุด อังกฤษสามารถยึดครองเซนต์ลูเซียได้สมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2357 เซนต์ลูเซียเริ่มใช้การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีผู้แทน ในปี พ.ศ. 2467 และในระหว่างปี พ.ศ. 2501-2505 เซนต์ลูเซียได้เข้าเป็นสมาชิกสหพันธรัฐเวสต์อินดีส

Point Reyes National Seashore

เรเยส แห่งชาติหาด เป็น 71,028 เอเคอร์ ( 287.44 กิโลเมตร 2) ที่จอด ดำรง อยู่บน คาบสมุทร เรเยส ใน Marin County, California , USA ในฐานะที่เป็น ชายทะเล แห่งชาติ ก็ จะยังคงอยู่ โดยสหรัฐอเมริกา บริการอุทยานแห่งชาติ เป็น ธรรมชาติ ที่สำคัญ ดำรง บางคนใช้ เพื่อการเกษตร ที่มีอยู่ ได้รับอนุญาตให้ ดำเนินการต่อไป ในสวนสาธารณะ เคล็ม มิลเลอร์ สมาชิกสภาคองเกรส สหรัฐจาก Marin County เขียน และแนะนำ การเรียกเก็บเงิน สำหรับการจัดตั้ง เรเยส แห่งชาติ ชายทะเล ในปี 1962 เพื่อปกป้อง คาบสมุทร จากการพัฒนา ซึ่งได้รับการ เสนอ ในช่วงเวลา ดังกล่าวข้างต้น ลาด เป็ด อ่าว ทั้งหมด ของชายหาด อุทยานฯ ถูกระบุว่าเป็น ที่สะอาด ในรัฐ ในปี 2010

เดอะพอยท์เรเยสคาบสมุทรเป็นพื้นที่ที่กำหนดไว้อย่างดีแยกธรณีวิทยาจากส่วนที่เหลือของรินเคาน์ตี้และเกือบทั้งหมดของทวีปยุโรปสหรัฐอเมริกาโดยโซนแตกแยกของ San Andreas Fault [5] ประมาณครึ่งหนึ่งของที่จมลงต่ำกว่าระดับน้ำทะเลและรูปแบบ Tomales เบย์ ความจริงที่ว่าคาบสมุทรอยู่บนแผ่นเปลือกโลกแตกต่างจากฝั่งตะวันออกของอ่าว Tomales ผลิตที่แตกต่างกันในดินและดังนั้นจึงมีขอบเขตความแตกต่างที่เห็นได้ชัดในพืช เมืองเล็ก ๆ ของสถานีเรเยสจุดแม้ว่าจะไม่ได้ตั้งอยู่บนคาบสมุทรจริงที่ยังคงให้บริการมากที่สุดเพื่อมัน แต่บริการบางอย่างนอกจากนี้ยังมีอินเวอร์เนสบนฝั่งตะวันตกของอ่าว Tomales เมืองแม้มีขนาดเล็กของ Olema ประมาณ 3 ไมล์ (4.8 กิโลเมตร) ทางตอนใต้ของสถานีเรเยส Point, ทำหน้าที่เป็นประตูสู่ชายทะเลและศูนย์บริการนักท่องเที่ยวของตนที่ตั้งอยู่บนถนนในหุบเขาหมี คาบสมุทรรวมถึงหาดป่าชายฝั่งและแหลมอ้อยและโกรก แม้ว่าบางส่วนของชายทะเลที่มีการเพาะเลี้ยงในเชิงพาณิชย์และชิ้นส่วนอยู่ภายใต้อำนาจของเจ้าหน้าที่อนุรักษ์อื่น ๆ ที่ให้บริการอุทยานแห่งชาติให้ป้ายและพยายามที่จะจัดการกับผลกระทบของผู้เข้าชมบนคาบสมุทรทั้งหมดและเกือบทั้งหมดของ Tomales เบย์ ชายทะเลที่ยังบริหารจัดการชิ้นส่วนของพื้นที่ Golden Gate แห่งชาติสันทนาการเช่น Olema วัลเลย์ที่อยู่ติดกับชายทะเล